• UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING SC GASTEL

  VRIJDAG 7 oktober 2022

  AANVANG 19.30 UUR (Nicky’s Paviljoen)

   AAN ALLE SC GASTEL LEDEN!

  Hierbij nodigen we je graag uit voor het bijwonen van onze algemene ledenvergadering 2022. 

  Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich opgeven voor aanvang van de vergadering, vooraf persoonlijk bij één van de huidige bestuursleden of vooraf via info@scgastel.nl
  Vragen kunnen vooraf ingediend worden via info@scgastel.nl tot uiterlijk 28 september a.s. Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de vergadering.

  Jullie aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld, op deze vergadering kunnen jullie meebeslissen over belangrijke zaken in onze vereniging.
  Gooi je stem niet weg, kom naar de vergadering en beslis mee!! Wij rekenen op jullie komst.

  De agenda van deze vergadering wordt bij deze uitnodiging meegezonden. De notulen van de algemene leden vergadering van 2021 zijn op te vragen via info@scgastel.nl.
  Het financieel jaarverslag is op te vragen via de penningmeester: r.dijkers@scgastel.nl.

  Hoofdbestuur SC Gastel

   

  Agenda van de algemene ledenvergadering d.d. vrijdag 7 oktober 2022

   

   Agenda

  1)                 Opening en vaststelling agenda

  2)                 Notulen van de vorige jaarvergadering

  3)                 Ingekomen stukken en mededelingen

  1. Ruimte om vragen te stellen en ingekomen vragen
  2. Bestuurswijzigingen          (zie pnt 9 van de agenda)                 

                                                    i.     Aftredend en herkiesbaar

  1. Sebastian Frik,
  2. Alwie Akkermans
  3. Patrick van Doormaal
  4. Stefan Wezenbeek

  4)                 Contributievaststelling / doorberekening boetes 2022- 2023 en wijze van inning

  5)                 Aanpassing statuten i.v.m W.B.T.R. (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

  6)                 Toelichting belangrijkste gebeurtenissen seizoen 2021/2022

  7)                 Verslag penningmeester
                          seizoen            2021-2022
                          begroting   2022-2023

  8)                 Verslag kascommissie

  9)                 Bestuursverkiezing

                                            Tegenkandidaten:      (opgeven voor de vergadering)

  10)              Beantwoording ingekomen vragen

  11)              Rondvraag

  12)              Sluiting